លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រថយន្តបូមទឹក)

 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលរថយន្តបំពាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន០២ពីJICA