លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (យន្ដហោះប៊ូ​អ៊ីង737MAX)

 ក្រុមហ៊ុន​​ប៊ូ​អ៊ីង​​នឹង​ជូនដំណឹង​​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ចំពោះ​​ការប្រើប្រាស់​​យន្ដហោះ​​ប៊ូ​អ៊ីង​​ស៊េរី​ថ្មី​