លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (មហាហង្ស)

មហាហង្សទទួលសិទ្ធិរៀបចំការប្រកួតMiss Grand Cambodiaរយៈពេល៤ឆ្នាំជាប់គ្នា