លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (មហាសន្និបាតទី៧៤)

មហាសន្និបាត​​លើក​ទី​៧៤​​អង្គការសហប្រជាជាតិ​​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​​នៅ​អាមេរិក​