លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (មជ្ឈមណ្ឌល​សកម្មភាព​មីន​តំបន់​អាស៊ាន)

 លោក​​ប្រាក់​ សុខុន​​៖ ​ក​ម្ពុជា​​នៅ​តែ​​បន្ត​​ជួយ​​មជ្ឈម​ណ្ឌល​​សកម្ម​ភាព​​មីន​​តំបន់​​អាស៊ាន​​