លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពេទ្យ​ស្ម័គ្រចិត្ត)

គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ចិន​មក​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ឥតគិតថ្លៃ

 ចិន​គ្រោង​បញ្ជូន​គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រចិត្ត​មក​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​

 ៥​ឆ្នាំ​គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រចិត្ត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្យាបាល​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ជាង​២៥​ម៉ឺនា​ក់​ឥតគិតថ្លៃ

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ