លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពិព័រណ៍រូបថត)

 រូបថតប្រមាណ២៥០សន្លឹកស្តីពីតថភាពក្នុងសង្គមកម្ពុជា នឹងបង្ហាញពិព័រណ៍រូបថត «DMC Photo Festival»

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងរៀបចំពិព័រណ៍រូបថត ក្នុងឱកាសខួបលើក ទី២៥ឆ្នាំ