លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ)

 បក្ស​នយោបាយ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរ​ដ្ឋ​ទៅ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​

 ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២០ ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ

 ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២០ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១ខែតុលា

គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ដើម្បី​ធានា​ភាពត្រឹមត្រូវ​