លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពលរដ្ឋសហគមន៍)

 ​ពលរដ្ឋ​នៅ​សហគមន៍​មួយ​​ព្រួយបារម្ភ​ខ្លាច​អាជ្ញាធរ​​បណ្ដេញ​ពួកគេ​ចេញពី​លំនៅឋាន​​