លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពន្ធកាត់ទុក១%)

ពន្ធ​កាត់​ទុក​១%​នឹង​ត្រូវ​ដកចេញ សម្រាប់​ការវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​