លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប្រមុខការទូតកម្ពុជា-អង់គ្លេស)

លទ្ធផលកិច្ច​ជំនួប​រវាង​ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា ​និង​មន្ត្រីការទូត​អង់គ្លេស​