លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប្រព័ន្ធE-Certificate)

 ក្រសួងទេសចរណ៍​គ្រោង​ដាក់​ដំណើរ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​E-Certificate​នៅ​ចុង​ខែ​កញ្ញា​