លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប្រតិបត្តិ​ក​រ​ទេ​ចរណ៍)

ក្រសួង​ទេ​ចរណ៍​ឲ្យ​ប្រតិបត្តិករទេ​ចរណ៍​​និង​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ស្នើ​​​វិញ្ញាបនបត្រ​និង​​ស្លាក​សញ្ញា​ស្តង់ដា​អាស៊ាន​​