លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ)

ទូតខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យជៀសវាងទៅកាន់តំបន់ចំនួន៥