លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បិទផ្សារនៅទូទាំងភ្នំពេញ)

 គិត​មកដល់ពេលនេះ​ផ្សារ​ចំនួន​១៥​ត្រូវ​បាន​បិទ​នៅ​ទូទាំង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​