លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បាត់ខ្លួនប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិ)

អាថ៌កំបាំង​ជុំវិញការ​ចាប់​និង​បាត់​ខ្លួន​ប្រធាន​ប៉ូលីស​អន្តរជាតិនៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន​