លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (នាំចេញនាំចូល)

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​នឹង​រៀបចំ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ក្នុងការ​ស្នើសុំ​ឯកសារ​នាំ​ចេញ​នាំ​ចូល​

ក្រសួង​សុខាភិបាល​នឹង​អនុវត្ត​ការ​នាំចូល​នាំចេញ​ផលិតផល​តាម​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជរ​តែមួយ​