លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទំនាស់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ)

 ទំនាស់​ព្រំដែន កម្ពុជា​-​ឡាវ​ត្រូវបាន​រាជបណ្ឌិត្យសភា​ចងក្រង​ជា​សៀវភៅ​