លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទូតអាមេរិកថ្មីនៅកម្ពុជា)

 ទូត​ថ្មី​របស់​អាមេរិក​ នឹង​ជួប​មន្ត្រី​​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា​ ដើម្បី​ពង្រឹង​​មិត្តភាព​​ឡើងវិញ​​