លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទិវា​ឧទ្យានុ​រ​ក្ស​ពិភព​លោក)

 អង្គការ​WWF កម្ពុជា កោតសរសើរ​និង​គោរព​ចំពោះ​ការលះបង់​របស់​ឧទ្យានុ​រក្ស​

«​ទិវា​ឧទ្យានុ​រ​ក្ស​ពិភព​លោក​»​បញ្ជាក់​ពី​គុណ​តម្លៃ​និង​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​មន្ត្រី​ឧទ្យានុ​រក្ស​