លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទិវាអន្ដរជាតិនារី)

 លោកស្រី​មិថុនា ភូថ​ង​៖​ក្នុង​បរិបទ​នេះ​ស្ដ្រី​អាចចូលរួម​ទាំង​ការថែរក្សា​គ្រួសារ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​