លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ)

តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្តចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៦-៣១​ធ្នូ​​

តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​​ធ្លាក់​ថ្លៃ​លក់​ត្រឹមតែ ៣,០០០​រៀល​/​លីត្រ​​

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​​បង្ហាញ​តម្លៃ​សាំង​ដែល​ត្រូវ​លក់​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ដល់​ថ្ងៃ​១៥​សីហា​​

សាំង​ធម្មតា​លក់​ក្នុងតម្លៃ​៣៥៥០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១-១៥ ខែ​កុម្ភៈ​​

សាំង​ធម្មតា​តម្លៃ ៣,៧៥០​រៀល​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ដល់​ថ្ងៃទី​១៥​ខែតុលា​