លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (តំលៃស្រូវ)

លោកហ៊ុនសែន៖ អ្នកខ្លះស្អប់កុម្មុយនីស តែជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំណត់តម្លៃស្រូវ តាមបែបកុម្មុយនីស

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ