លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (តំបន់មជ្ឈឹមពូព៌ា)

 ប្រធានាធិបតី​អ៊ីរ៉ង់​ព្រមាន​កងកម្លាំង​បរទេស​នៅ​មជ្ឈឹម​បូ​ព៌ា \"​អាច​ស្ថិតក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​\"