លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (តៀតណាម)

 លោក​​​ហ៊ុន សែន​​លើក​​អ្វីខ្លះ​​ក្នុង​​វេទិកា​​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិភព​លោក​​ស្ដី​ពី​​អាស៊ាន​​នៅ​​វៀត​ណាម​​?​