លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (តម្លៃសាំង)

ប្រេងសាំង​ធម្មតា​ឡើងថ្លៃ​វិញ​បន្ដិច​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ដល់​៣១​ឧសភា​

តម្លៃសាំងធម្មតានៅត្រឹម២,២៥០រៀលដដែល ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែឧសភា

តម្លៃសាំងធម្មតានៅត្រឹម២,២៥០រៀលដដែល ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែឧសភា

តម្លៃសាំងធម្មតាធ្លាក់ចុះត្រឹម២,២៥០រៀលដល់ថ្ងៃទី៣០ខែមេសា

តម្លៃសាំងធម្មតាធ្លាក់ចុះត្រឹម២,២៥០រៀលដល់ថ្ងៃទី៣០ខែមេសា

តម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះសល់ត្រឹម២,៣៥០រៀលពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែមេសា

តម្លៃសាំងធម្មតាសល់ត្រឹម៣,០៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៨០០រៀលក្នុង១លីត្រ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បញ្ជាក់​ពី​តម្លៃ​ប្រេង​ដែល​ត្រូវ​លក់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦​-៣១​ខែកក្កដា​

ក្រសួង​បញ្ជាក់​ពី​តម្លៃ​លក់​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី​ត្រឹម៣២០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ

សាំង​ធ្លាក់ចុះ​ត្រឹម ៣៦៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ ក្រោយ​ឡើង​មួយរយៈ​

សាំង​ធម្មតា​ឡើងដល់​៤,២០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បញ្ជាក់​ពី​តម្លៃ​សាំង​ដែល​ត្រូវ​លក់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មីនា​

លោក សៀង ថៃ៖​«តម្លៃសាំង​ឡើង​ដោយសារ​ទីផ្សារអន្តរជាតិ​ និងអត្រាប្តូរប្រាក់»

ស្ងាត់ៗ​តម្លៃ​ប្រេងសាំង​លោត​ដល់​៤០០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​

ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​ដល់​១១ ខែ​ធ្នូ​