លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ឈ្នះសមរភូមិព័ត៌មាន)

លោក​សម រង្ស៊ី​ថា​ខ្លួន ទទួល​ជ័យជំនះ លើ​សមរភូមិ​សារព័ត៌មាន​