លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ជំនួយអាមេរិក)

 លោក​ឈុំ សុជា​ត​៖ ការផ្សាយ​ថា​កម្ពុជា​បដិសេធ​ជំនួយ​អាមេរិក ជា​ដំណឹង​មិន​ពិត​