លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ជំងឺលើសត្វឆ្មា)

ជំងឺ កង្វះ​ឈាមក្រហម លើ​សត្វ​ឆ្មា​

ជំងឺ Feline Rhinotracheitis លើ​សត្វ​ឆ្មា​

ជំងឺ មហារីក​ឈាម លើ​សត្វ​ឆ្មា​

ជំងឺ Feline Panleucopenia លើ​សត្វ​ឆ្មា​