លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ច្នៃ​សំរាម​ផលិត​អគ្គីសនី​)

 ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រជុំ​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការកែច្នៃ​សំរាម​ផលិត​អគ្គីសនី​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ