លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ចំណូលអង្គរ)

៧​ខែ​ឆ្នាំ​នេះ​ចំណូល​ពី​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ជា​ង​១៨​លាន​ដុល្លារ​ធ្លាក់ចុះ​៧២%

៣​ខែ​ចំណូល​ពី​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​បាន​ជិត​៤០​លាន​ដុល្លារ​