លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ចំណងការទូតកម្ពុជាចិន)

 សិល្បៈ​ចម្រុះ​កម្ពុជា​-​ចិន​បង្ហាញ​ពី​ចំណងមិត្តភាព​ដ៏​រឹងមាំ​