លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ចម្លាក់ស្ពាន់)

 ចម្លាក់ជាងទងតដូនតាមួយនៅព្រែកក្តាមបន្តដង្ហើមដល់បច្ចុប្បន្នព្រោះខ្លាចបាត់បង់