លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ចម្រៀង​​ វប្បធម៌)

តម្លៃ​វប្បធម៌​ខ្មែរ​​ត្រូវ​ធ្លាក់ចុះ​​ដោយសារ​​បទ​ចម្រៀង​​មិន​​គ្រប់​​ទឹក​​