លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គ្រឿងសំអាង. ផលិតផលក្លែងក្លាយ)

 គ្រឿង​សំអាង​ក្លែងក្លាយ​ជាង​៦០​តោន​ត្រូវដុតកម្ទេច​នៅទីលាន​ចាក់សំរាម​