លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គ្រួសារត្រកូលហ៊ុន)

អ្វី​ជា​ភាពមិនប្រក្រតី​នៃ​របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​Global Witness?

លោក​ហ៊ុន ម៉ានិត​៖​Global Witnessដាក់​តួនាទី​ខ្ញុំ​ខុស​ តើព័ត៌​មាន​ផ្សេង​ទៀត​អាច​ជាការ​ពិត​ទេ​?​​​

លោក​ហ៊ុន ម៉ានិត​៖”​របាយការណ៍​ជំនួញ​ត្រកូល​ហ៊ុន​”ជា​ព័ត៌មាន​វាយប្រហារ​និង​ជា​រឿង​មិន​ពិត​