លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គ្រួសារក្រីក្រ)

 កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ក្នុង​ខែ​មិថុនា​ក្រសួង​អនុវត្ត​បាន​ជាង​៥០​ម៉ឺន​គ្រួសារ​

 លោកហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យបន្តស្វែងរកគ្រួសារក្រីក្រពិតប្រាកដ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាល

ក្រសួង​ផែនការឲ្យ​មន្ទីររាជ​ធា​នី​-​ខេត្ត​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ដល់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​

 លោក​គិន ភា គាំទ្រ​ការ​ដាក់ទោស​មន្ត្រី​បន្លែបន្លំ​ក្នុង​ការផ្តល់​សាច់ប្រាក់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​