លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គេងស្រមុក)

 ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនគេងស្រមុក ហើយគួរដោះស្រាយបែបណា?