លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គម្លាតសុវត្ថិភាព)

ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំពីការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីបង្ការកូវីដ១៩

ភោជនីយដ្ឋាន​​មួយ​​នៅ​ជប៉ុន​​ដាក់​មនុស្ស​​ទីងមោង​​នៅតាម​តុ​​ដើម្បីឲ្យ​​ភ្ញៀវ​អង្គុយ​​ឆ្ងាយ​ពីគ្នា​