លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (គម្រោងពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្ម)

 ក្រសួង​កសិកម្ម​និង​WB​ប្រកាស​អនុវត្ត​គម្រោង​ពិពិធ​កម្មវិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​