លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ខ្សែរក្រវាត់និងផ្លូវ)

ក្រសួងការបរទេសបង្ហាញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវស្តីពីបញ្ហាកូវីដ១៩