លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រុមហ៊ុន​Panasonic)

ក្រុមហ៊ុន​​Panasonic​​ប្រកាស​​នឹង​បញ្ឈប់​​អាជីវកម្ម​​ជាមួយ​​ក្រុមហ៊ុន​Huawei

ប្រាក់ចំណូល​​និង​ប្រាក់ចំណេញ​​ក្រុមហ៊ុន​​Panasonic​​លោត​ខ្ពស់​​មិនធម្មតា​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧