លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា)

 ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ ឯកភាព​កំណត់​ទិសដៅ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សំខាន់ៗ​​៤