លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កំណត់​​អត្រា​​ការប្រាក់)

ការ​កំណត់​​អត្រា​​ការប្រាក់​​18%​ ជា​ការ​សង្គ្រោះ​​រឺ​​នាំទុក្ខ​​ដល់​​ពលរដ្ឋ​​?​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ