លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កុលាលភាជន៍)

 អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​ទទួល​កុលាលភាជន៍​បុរាណ​ចំនួន​២ មក​រក្សា​ទុក​

 មន្ត្រី​រកឃើញ​កុលាលភាជន៍​សម័យអង្គ​រ​មួយ ក្នុង​តំបន់​អប្សរា​

 កុលាលភាជន៍​ចំនួន​៦៤​មាន​ប្រភព​ពី​បុរីរម្យ​ត្រូវបាន​ប្រគល់ជូន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​