លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កីឡាគុនខ្មែរ)

 វៀតណាមផ្តល់សិទ្ធិដល់កម្ពុជា ដឹកនាំការប្រកួតកីឡាគុនខ្មែរក្នុងស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២១