លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខ)

 កម្ពុជា​-​តួ​ក​គី​ចុះ​MOU​លើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​រ​សន្តិសុខ​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​