លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ការអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទំពុន)

​អង្គការ​សមាគម​ចំនួន​៤​​ព្រមាន​ពី​ផលប៉ះពាល់​​នៃ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​នៅ​តំបន់​បឹងទំពុន​​