លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ការនាំអង្ករចេញ)

 ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​ ថា​ការបញ្ជាទិញ​​អង្ករ​​កម្ពុជា​​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​​កំពុង​កើនឡើង​​