លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កាត់បន្ថយចំណាយ)

លោក​ហ៊ុន សែន​៖​​​ក្រៅពី​ក្រសួងបី​​ការចំណាយ​​​​ក្នុង​ស្ថាប័ន​​​ទាំងអស់​​​ត្រូវ​​កាត់បន្ថយ​​​​៥០​ភាគរយ

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ